Ett nytt Jordbro centrum

I Haninge Kommun driver vi tillsammans med SBB planprocessen för att skapa en ny blandstad med över 1000 bostäder, kulturhus, skola, handel och arbetsplatser.

Centrumfunktionerna finns framförallt i den södra delen av planområdet. Den norra delen av planområdet får en större tonvikt på bostäder, och här finns plats för generösare utemiljöer. Centrumfunktionerna, inklusive allaktivitetshuset, har varit högt prioriterade och styrande för planförslagets utformning. För att skapa ett attraktivt centrum som samtidigt utgör en central mötesplats för alla som bor, verkar och besöker Jordbro har planförslaget utformats kring ett centralt torg. Torget har getts ungefär samma dimensioner som nuvarande Hurtigs torg.

Stor vikt läggs på allaktivitetshusets utformning och arkitektoniska kvaliteter eftersom det spelar en viktig roll i upplevelsen av Jordbro centrum. Allaktivitetshuset kommer att vara en multifunktionell, flexibel och förändringsbar plats med möjligheter till olika typer av verksamheter. Utöver de öppna ungdomsverksamheter och bibliotek ska huset användas för en mångfald aktiviteter som inriktar sig på kultur, nyskapande, lärande och underhållning.

Centrumfunktionerna förläggs i bottenplan, medan bostäder läggs i de högre våningsplanen. Planförslaget medger cirka 270 nya bostäder, cirka 4500 kvadratmeter bruttoarea centrum och 2000 kvadratmeter bruttoarea för allaktivitetshus. Kvarteren är uppbrutna i mindre volymer och byggnaderna ges varierade höjder för att skapa en småskalighet och en visuell variation.

För att möjliggöra den nya bebyggelsen och för att de offentliga ytorna ska vara trygga, föreslås Södra Jordbrovägen flyttas och läggas så nära Nynäsbanan det är möjligt.

Pågående

Kund Samhällsbyggnadsbolaget
Team Joakim Kaminsky, Sofia Wendel, Martin Login, Linda Hagberg
Övrigt Vinst i tävling