Bråta Backar

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Mölnlycke i anslutning till Boråsvägen, en dryg kilometer nordost om Mölnlycke centrum. Bråta Backars bostadsområde har god närhet till såväl service som kommunikationer. Tillskottet av bostäder utgör även ett väsentligt befolkningsunderlag för att säkerställa och kunna utveckla servicen i Mölnlycke centrum. I området, i anslutning till Wendelsberg, kommer en kommunal förskola för 108 barn att byggas.

Området ska kännetecknas av en varierande arkitektur som visar sin karaktär redan på långt avstånd och som samspelar med sin omgivning genom sitt varierade utbud av bostäder och mötesplatser. Bebyggelsen ska utformas så att den knyter an till och skapar mervärden för sin omgivning. Området ska länka samman livsmiljöer för såväl växer och djur som människor. Utgångspunkt för de val som görs är att de präglas av långsiktigt hållbara lösningar med hög ekonomisk genomförbarhet. Vi vill inspireras av vacker arkitektur i närområdet samtidigt som vårt område skall vara tydligt förankrat i samtiden.

Högre bebyggelse ligger längs Boråsvägen för att hantera buller från RV40 och Boråsvägen. Husens våningshöjder faller succesivt undan mot grannar i öster och söderut för att bibehålla utblickar och siktlinjer. Totalt tillför Bråta Backar Mölnlycke ca 465 bostäder där merparten (371) är lägenheter i flerbostadshus. Resterande bostäder utgörs av i huvudsak radhus i 2 – 3 våningar (89) samt 5 villatomter. Kaminsky Arkitektur arbetade initialt med ansökan om planbesked för hela området och följer nu med planprocessen för Kålltorp Projekt Utvecklings del av området som omfattar ungefär två tredjedelar av byggrätterna.

Pågående

Kund Kålltorps Projektutveckling samt Development Partner
Team Joakim Kaminsky, Anna Berencreutz, Albin Pettersson Bråthe
Storlek Ca 465 bostäder och en förskola
Övrigt Planprocess från ansökan om planbesked till färdig detaljplan