Pilspetsen

Pilevallområdet är en stadsdel under snabb utveckling Trelleborg. Vårt projekt som omfattar ett flerbostadshus med smålägenheter och sex radhus bidrar till att skapa ett tydligt gaturum när byggnaderna placeras längs med Engelbrektsgatan och Allmogevägen. Byggnaderna skapar en naturlig avskiljning mellan de publika gaturummen med ett högre tempo och den lugna gården som andas parkmiljö. Flerbostadshusets indragna hörn möjliggör ett mikrotorg där Engelbrektsgatan och Allmogevägen möts.

Byggnaden kläs i träpanel med en tydlig horisontell indelning som både blir ett viktigt gestaltningsgrepp och talar om byggnadens strukturella uppbyggnad med prefabricerade rumsmoduler i träkonstruktion. I sockeln bryts träet av med tegel. Det gör att byggnaden får mer tyngd och definierar gaturummet ytterligare. Kombinationen av tegel och trä är även en vinkning till traditionen i området.

2023

Färdigställt
Plats Pilevall, Trelleborg
Beställare Kian Properties och Preservia
Team Joakim Kaminsky, Sara Olsson, Albin Pettersson Bråthe, Mikael Rehnmar
Storlek Ca 48 bostäder
Hållbarhet Träkonstruktion
Övrigt Vinst i markanvisningstävling
Fotograf Andreas Hylthén