Visselblåsarfunktion

ANMÄL MISSFÖRHÅLLANDEN I VERKSAMHETEN

Kaminsky Arkitektur vill värna om säkerhet och respekt för alla som berörs av vår verksamhet och ge möjlighet att visselblåsa om man misstänker allvarliga oegentligheter. Kanalen är öppen för både medarbetare och externa intressenter och den ger alla en möjlighet att informera om misstanke om allvarligt missförhållande.

 

SÅ HÄR FUNGERAR VISSELBLÅSARFUNKTIONEN

För att värna visselblåsarens integritet är det viktigt att Kaminsky Arkitektur inte kan spåra den som har visselblåst. Därför görs anmälan på ett formulär där relevant information fylls i. Önskas återkoppling fyll i kontaktuppgifter i formuläret, lämnas det tomt går anmälaren ej att spåra. Endast ansvarig/utredare har tillgång till informationen.

Inkomna ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en oberoende advokat.

For english see below

 

REPORT MISCONDUCT IN THE OPERATION

Kaminsky Architecture aims to uphold safety and respect for everyone affected by our operations and provides an opportunity to blow the whistle if serious irregularities are suspected. The channel is open to both employees and external stakeholders, offering everyone a chance to report suspicions of serious misconduct.

 

HERE´S HOW THE FUNCTION WORKS

To safeguard the whistleblower’s integrity, it’s crucial that Kaminsky Architecture cannot trace the person who has blown the whistle. Therefore, the report is made through a form where relevant information is filled in. If feedback is desired, fill in contact details in the form; leaving it blank means the reporter cannot be traced. Only the responsible/investigating party has access to the information.

Incoming cases are investigated by a specially appointed trust group or by an independent attorney.