NYHETER|PROJEKT|INFO
Tyftet, Bollebyggds kommun

Kaminsky Arkitektur och BON Bostad vann markanvisningstävlingen för Tyftet i Bollebygds kommun

Nu står det klart att Kaminsky Arkitektur & BON Bostad vunnit tävlingen för 14 nya bostäder i Bollebygd öster om Göteborg. Tävlingen avgjordes helt på kvalitetskriterier där förslaget bedömdes ha den bästa gestaltningen av de inkomna bidragen.

Vi har designat sju parhus som harmonierar med landskapet. Extra inspirerande blir att utveckla projektet i joint venture tillsammans med BON Bostad.”
/Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur

“Förslaget tillför nya typer av boendekvaliteter till Bollebygds kommun. Anbud 4 anses vara det förslag som bäst tillgodoser markanvisningens kriterier för gestaltning och särskilt när de gäller färgsättning, placering och utemiljöer. Trots liknande hustyper skapas en variation och en levande känsla i förslaget tack vare volymernas förskjutning och sadeltaken. Fönstersättningen är vacker med väl tilltagna fönster som placerats för att ge attraktiva utblickar. Förslaget har bra planlösningar och tillför även nytt tänk kring publika/semiprivata och privata områden som inte finns representerat i Bollebygd sen innan.”
/Ur juryns bedömning

Vårt förslag tar avstamp i platsens unika förutsättningar och branta topografi. Vi ser 14 nya bostäder i form av sju enhetligt gestaltade parhus där utblicken mot den böljande ängsmarken i väst har varit tonsättande för hela projektet. Den föreslagna bebyggelsen är konstruerad i souterräng där bostädernas sociala ytor förläggs mot eftermiddagssolen och utblickarna i väst, medan sovrum, förrådsutrymmen och teknik hittas i bottenplan.
Fasad- och volymmässigt syns spår från närområdets traditionella villaarkitektur, men i uppdaterad tappning med stående träpanel och sadeltak i sinuskorrugerad plåt. Fasadkulörten i ljust grått knyter an till landskapets dova toner och bidrar med ett lågmält och lyhört komplement till områdets natursköna läge. Från gatan bidrar byggnadsvolymerna till ett varierat och dynamiskt gaturum medan byggnaderna från Töllsjövägen har ett mer sammanhållet uttryck. Byggnadsvolymerna bryts upp genom att varje bostad förskjuts gentemot sin granne, på detta sätt känns byggnaderna mindre och ansluter till villabebyggelsen i sin skala. Genom att hålla nere byggnadshöjden påverkas inte utsikten för de kringboende.

2021
: