Kaminsky Arkitektur och Franka bostad vinner markanvisningstävling i Gävle

16 november 2022.

Nu står det klart att Kaminsky Arkitektur och Franka bostad har vunnit markanvisningstävlingen för ett nytt radhusområde med ca 18 bostäder i Östra Kungsbäck, Gävle.

På Franka vill vi skapa Genomtänkta bostäder. I Östra Kungsäck ser vi stora möjligheter att skapa ett kvarter med boendekvalitéer utöver det vanliga.
– Adelina Mehra, Franka Bostad

Tre radhuslängor ramar in en vacker grönskande gård. Husen har en modern och lekfull detaljering som kombinerar klassiska proportioner med en färgsättning inspirerad av den äldre bebyggelsen i villastaden i Gävle.
Husen bildar ett kvarter kring en gemensam bilfri innergård. På kvarterets utsidor ges husen en stadsmässig karaktär och bildar ett sammanhållet fasadliv. På kvarterets norra och södra sidor löper gator som kvarteret angörs från, på den norra sidan bildas ett gaturum tillsammans med mobilitetshusets fasad mittemot radhusen. Utformningen ger kvarteret en tydlighet som en sammanhållen enhet i relation till övriga Östra Kungsbäck samtidigt som kvarterets grönska kan bilda ett stråk som binder samman hela området med den närliggande stadsparken Boulognern.

I Östra Kungsbäck har vi omtolkat det klassiska kvarteret i radhusform. Här är helheten viktigare än delarna och den prunkande grönskan tillåts stå i centrum.
– Joakim Kaminsky Arkitekt, Kaminsky Arkitektur
Den gemensamma bilfria gården blir en mötesplats för såväl barn som vuxna. Eftersom alla trädgårdarna vetter mot gården är det enkelt att träffa varandra och vistas i en trygg miljö där föräldrar kan ha översikt. På gården finns lekutrustning och Permakulturodling med ätbar växtlighet som skapar ett frodigt och vackert landskap.

Placeringen av byggnaderna runt en bilfri gård ger goda förutsättningar för ett socialt liv för både barn och vuxna. Förslaget visar en väl bearbetad gestaltning av byggnaderna som har ett modernt formspråk men som bottnar i en äldre byggnadstradition. Fasaderna har fina proportioner med väl genomarbetade detaljer och vacker färgsättning. Solcellerna är integrerade i takmaterialet vilket ger en bra helhet. Det här kommer att bli ett trivsamt boende.
– Camilla Wakie, projektledare Gävle kommun

Kvarteret uppförs med höga hållbarhetsambitioner. Husen uppförs med trästomme och träfasad samt med en viss andel återbrukade material. De har solceller. Den byggnadsdel där betongen är svårast att ersätta är grundläggningen, därför vill vi i projektet visa vägen med en betongfri grund. Vatten ses som en resurs och används i hög grad inom tomten innan det transporteras vidare till kommunens dagvattensystem. Bevattning sker genom tillvaratagande av dagvatten och regntunnor. Gröna och permeabla ytor förbättrar uppsamling och fördröjning av dagvatten. I kvaretret finns även laddplatser för elbilar, gemensamhetsbyggnad samt möjlighet att dela låd el-cykel.

Tillbaka