Dags att bygga och riva cirkulärt – del 2

13 mars 2020.

Möjliggör för cirkulär projektering!

Cirkulär projektering och projektledning behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för återbruk och återvinning i projekt. För byggherrar handlar det främst om att arbeta in cirkulära principer i organisation och riktlinjer och att ställa krav på cirkulär kompetens hos projektörer. Det handlar också om att ställa krav på produkttillverkare om demonterbarhet och återbruk, och att främja återtagande av demonterade byggvaror för rekonditionering och återförsäljning.

Här är några exempel på cirkulära principer som kan införlivas  i organisation och riktlinjer, för att möjliggöra cirkulär projektering och projektledning. Vi rekommenderar att nedanstående principer ”arbetas in” så tidigt som möjligt i projektet för att få ett bra slutresultat. Vissa av riktlinjerna är relativt nya för branschen och kräver ett engagemang från alla inblandade.

– Håll en kort utbildning om vad som menas med en cirkulär byggprocess och varför det är viktigt för alla i konsult/arbetsgruppen.

– Genomför materialinventering och lagra den inventerade informationen på ett digitalt och sökbart sätt. Använd informationen vid upphandling och planering.

– Om möjligt, utgå ifrån att en byggnad ska användas så effektivt som möjligt, exempelvis genom samnyttjande av lokaler och att lokaler inte planeras för ett alltför specifikt användande.

– Uppmuntra dialog mellan konsulter, entreprenör och hantverkare de bästa lösningarna tas fram tillsammans.

– Inled dialog med byggentreprenör så tidigt som möjligt så att det finns möjlighet att kommunicera projektet och alternativa lösningar innan upphandling. Det är möjligt att ha en tidig dialog med potentiella entreprenörer även för organisationer som jobbar under LOU.

– Utgå i första hand från befintliga, återbrukade material och produkter vid projektering, och ta hänsyn till produkters hela livscykel.

– Vid val av material och produkter bör resultat från genomförd materialinventering användas. Förutom det så finns det några produktgrupper som är lämpliga att återbruka, exempelvis:

1. Dörrpartier.

2. Innerväggar, inklusive glaspartier.

3. Undertak, inklusive akustikplattor.
4. VVS-produkter.

5. Golv, inkl. textilmattor.

6. Belysningsarmaturer.

7. Galler och smide, exempelvis trappor, ramper etcetera.

8. Beslag och dörrautomatik.

– Välj nytt material med hög kvalitet som består av hög andel återbrukat material eller som har potential att materialåtervinnas.

– Ange att alla byggnader ska projekteras för demonterbarhet, för att möjliggöra materialåtervinning och återbruk.

– Ställ krav på att produkter ska kunna demonteras och återvinnas vid inköp.

– Använd endast material som uppfyller kemikaliekrav enligt exempelvis eBVD, Basta, SundaHus eller Svanen. Eventuella avsteg från kemikaliekrav ska vara motiverade och riskvärderade.

– Undvik att ställa krav som hindrar användning av återbrukade och återvunna material och produkter.

– Ställ upphandlingskrav med krav på kompetens inom återbruk och cirkularitet vid upphandling av utförare och konsult

För mer information och förtydligande kring vissa begrepp se s. 27-31 i Dags att bygga och riva cirkulärt!

Delar av listan kommer från CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande, 2019).

Tillbaka