Cirkulära flöden

13 december 2019.

Kjellgren Kaminsky har tillsammans med Göteborgs Stad, Forsen och DGE Mark och Miljö tagit fram en rapport med rekommendationer för att underlätta cirkulära flöden i fastighetsbranschen. Nu är den publicerad!

Hur kan vi driva på utvecklingen av en cirkulär byggbransch?

Tidigare i år fick vi tillsammans med Forsen i uppdrag av Göteborg Stad att bedriva forskningsarbetet i projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen. Målet med projektet är att visa hur offentligt upphandlande bygg- och rivningsprojekt kan användas för att skynda på men också underlätta en omställning till en cirkulär byggbransch.

Vårt arbete har resulterat i en rapport som presenterar vår forskning och analys, där vår erfarenhet och kunskap från kontorets genomförda projekt med cirkulärt fokus varit en stor fördel. Genom innovativa tillvägagångssätt vid upphandlingar tror vi att myndigheter, förvaltningar och bolag kan ta täten i omställningsarbetet. Vi ser också rapporten som ett verktyg som redan nu kan användas i praktiska case för att få in ett mer cirkulärt arbetssätt i byggprojekt i såväl privat som offentlig sektor.

Rapporten släpps i januari men redan den 27 november presenterades vårt arbete i forskningsprojektet. Presentationen hölls av Jenny Nyström, hållbarhetsexpert och Jakob Danckwardt-Lillieström från oss tillsammans med Sofi Ahlström på Forsen och DGE Mark och miljö, och Hannah Gerhardsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under presentationen delade vi några av våra insikter som vi kommit fram till under arbetets gång:

– Mycket går att göra redan idag. Exempelvis går det att inventera materialtillgångar i befintligt bestånd och koppla samman bygg- samt rivningsprojekt. Det behöver nödvändigtvis inte finnas en stor marknad för återbrukade produkter för att entreprenörer och byggherrar ska kunna gå samman och utnyttja det som redan finns tillgängligt.

– Det finns ett stort utrymme för nya affärsmodeller som bygger på cirkularitet. Ett exempel är uthyrningstjänster av byggdelar eller funktioner i byggnader. Det skulle bland annat kunna vara ljus, fasader eller värmesystem. Detta skapar incitament för långvarigt underhåll av byggdelar.

– En starkare vilja att återbruka ställer högre krav på lagstiftningen kring avfall och byggprodukter. Idag går det exempelvis inte att få godkänt på en slutbesiktning av något som är större än ett småhus, om det är byggt med återbrukad fast inredning.

– Det finns redan idag bra tillvägagångssätt att värdera materialens klimatpåverkan, bland annat genom LCA som visar att återbrukade material har mycket lägre klimatpåverkan än nya material. Om den här typen av verktyg kan användas i större utsträckning kan vi få en tydlig bild av vad våra byggnader faktiskt kostar. Vi kan då också börja göra mycket smartare val.

Du kan se hela presentationen här

 

 

Tillbaka