Dags att bygga och riva cirkulärt!

Varför bygga och riva cirkulärt? Dagens bygg- och rivningsprojekt leder till stora uttag av jungfruliga och ändliga resurser och ger upphov till betydande avfallsmängder vars hantering snabbt minskar materialens kvalitet och potential. Dessutom leder utvinning, tillverkning och transport av material för dagens byggnader till stora mängder växthusgasutsläpp och andra typer av miljöproblem. I samband med att våra byggnader blir allt mer energieffektiva i drift, samtidigt som vi i Sverige går över till en allt mindre miljöpåverkande energiproduktion för uppvärmning av byggnader, ökar den relativa betydelsen av miljöpåverkan kopplat till byggnadens material.

Det övergripande målet för ökad cirkularitet i byggbranschen är att minska branschens miljö- och klimatpåverkan, och här är resurshushållning och cirkulära materialflöden avgörande aspekter för att målet ska uppnås. Genom att återbruka och återvinna produkter och material i flera livscykler kan användandet av ändliga naturresurser minska, och det som redan producerats kan tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Byggbranschens stora konsumtion av material och produkter gör att det finns mycket att vinna på en omställning från linjära till cirkulära material- och produktflöden.

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur offentlig upphandling kan fungera som verktyg för att driva på utvecklingen mot en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Målet var att ta fram en handlingsplan med konkreta rekommendationer och förslag på hur cirkulära upphandlingskrav kan formuleras och successivt utvecklas fram till år 2030.

Rapporten vänder sig till samtliga intressenter inom bygg- och rivningsvärdekedjan, och främst till offentliga beställare, projektörer och entreprenörer.

Vi hoppas att denna rapport ska underlätta för genomförande av en cirkulär bygg- och rivningsprocess, genom att ge ökad kunskap och förståelse för vad som behöver göras, varför, hur, när och av vem.
Ta del av materialet på www.goteborg.se/cirkularagoteborg.

2019

Kund Göteborg Stad, genom initiativet Cirkulära Göteborg på förvaltningen konsument- och medborgarservice.
Finansiering Vinnova
Team Joakim Kaminsky, Jenny Nyström, Jakob Danckwardt- Lillieström
Samarbetspartners Forsen, DGE, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lokalförvaltningen i Göteborg Stad, Framtidenkoncernen (genom Bostadsbolaget och Framtiden Byggutveckling) samt CS Riv och Håltagning